Общи условия за използване на novatechnika.com

Настоящите общи условия уреждат условията за използване на novatechnika.com, по-долу за краткост „уебсайта“.

Уебсайтът се управлява от ФОТОКАПАНИ БГ ЕООД с ЕИК 205252886 и с адрес на управление БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Слатина, Цариградско шосе, 83, бл. 107, вх. В, ет. 1, по-долу за краткост „Оператор“. При необходимост можете да се свържете с нас посредством следните контакти:

Имейл: office@novatechnika.com

Телефон: 0882531546′

Адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Слатина, Цариградско шосе, 83, бл. 107, вх. В, ет. 1

Чрез използването на Уебсайта потребителят се съгласява с настоящите общи условия. Ако не сте съгласни със същите, следва да се въздържате от използване на Уебсайта.

1. Интелектуална собственост

  • Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на уебсайта се Упражняват от Оператора. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на Оператора е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност.
  • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Оператора, Операторът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

2. Ограничаване на отговорността

  • Операторът предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Във връзка с това Операторът не носи отговорност за вреди, в това число преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребител на Уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на Уебсайта и достъпа до същия. Използвайки Уебсайта, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите.
  • Доколкото в съдържанието на Уебсайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия потребителят е запознат с факта, че Операторът няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Уебсайта.

Операторът не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителя, при използване на Уебсайта. Потребителят използва Уебсайта на своя отговорност.

3. Регистрация на потребители

  • Операторът запазва правото си да предоставя част от съдържанието на Уебсайта единствено на потребители, които са регистрирали свой потребителски профил на Уебсайта. Съответното съдържание, ограничено единствено до регистрирани потребители, следва във всеки един момент да бъде обозначено като такова от страна на Оператора.
  • При създаване на потребителски профил потребителят се съгласява, че Операторът ще обработва неговите лични данни съобразно с правилата на Политиката за защита на лични данни, публикувана на Уебсайта.

4. Използване на уебсайта

  • Доколкото Операторът е предвидил възможност за потребители да качват съдържание в Уебсайта, същите следва да не качват клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.
  • Потребителите следва да използват Уебсайта добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица или използването на Уебсайта изобщо.

5. Картови плащания

Параграф 1: Определение и Обхват

1.1 “Картови разплащания” се отнасят до процеса на извършване на плащания чрез използването на банкови карти, включително, но не само, Visa, Mastercard и Maestro.

1.2 Настоящите Общи Условия регулират използването на картови разплащания в онлайн магазин за черна и бяла електротехника (далече наречен “Магазин”), предоставен от Novatechnika.com.

Параграф 2: Картови Плащания

2.1 Клиентът има възможност да използва банковите си карти – Visa, Mastercard и Maestro, за извършване на плащания в Магазина.

2.2 Всички картови транзакции се осъществяват чрез системата на “Борика” с цел гарантиране на сигурността и защитата на личните данни на Клиента.

2.3 Novatechnika.com не събира, не съхранява и не обработва финансова информация на Клиента. Всички транзакции се извършват директно между Клиента и платежната система на “Борика”.

Параграф 3: Сигурност и Защита на Данните

3.1 Novatechnika.com гарантира висок стандарт на сигурност в онлайн плащанията, като използва съвременни технологии за криптиране на информацията.

3.2 Клиентът носи отговорност за сигурността на своята банкова карта и обявява, че разполага с правомощията за извършване на плащания с нея.

Параграф 4: Заключителни разпоредби

4.1 Настоящите Общи Условия са съставени в съответствие с българското законодателство и всяко споразумение, свързано с картовите разплащания, подлежи на тяхната тълкувателна и приложима сила.

4.2 [Novatechnika.com запазва правото си да променя или актуализира настоящите Общи Условия по всяко време, без предварително уведомление на Клиента.

С настоящите Общи Условия, Novatechnika.com цели да осигури прозрачност и сигурност в процеса на картовите разплащания, като зачита правата и интересите на своите клиенти.

6. Информация за връщане на продукти и отказ от поръчка

Като потребител, имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок до 14 работни дни от получаване на стоките в случай, че от същите НЕ Е КОНСУМИРАНО или НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ.

Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани (разпечатване на целофана или отлепяне на стикера за гаранция се счита за нарушена цялост на опаковката).

Транспортните разходи са за сметка на Клиента и не се възстановяват.

След получаване на върната стока и прегледа й (информация за което ще бъде изпратена по e-mail или телефон), в случай на спазване на всички условия за връщане и одобрението на запитването , стойността без транспортните разходи се възстановяват на Клиента – в брой или по сметка в срок от 30 /тридесет/ работни дни. Стока, чието връщане/рекламация не може да бъде приета (напр.: ако е изпратена след посочения срок, ако е разопакована) ще бъде изпратена обратно на Клиента за негова сметка.

Срокът за връщане е 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката. В обратно изпратената пратка освен формуляр за връщане на закупената стока (може да се попълни електронен формуляр директно в нашия сайт), трябва да бъде приложено и доказателството за закупуването (касова бележка, издадена от куриерска фирма “Спиди”, платежно доказателство в случай на плащане с карта или по банков път).

При необходимост от възстановяване на сума, платена с карта от страна на потребителя, съответната сума ще бъде възстановена чрез картова операция по същата картова сметка на потребителя.

7. Разрешаване на Платежни Спорове и Онлайн Решаване

Параграф 5: Разрешаване на Платежни Спорове

5.1 Novatechnika.com се стреми да предостави на своите клиенти изключително качество и удовлетворително обслужване. Въпреки това, в случай на възникване на несъгласия или спорове, свързани с платежите, Клиентът има право на разрешаване на спора.

5.2 Клиентът може да предяви своите оплаквания и спорове, касаещи платежни транзакции, чрез следните начини на контакт с Novatechnika.com: телефон 0882 531 546 или имейл адрес office@novatechnika.com.

5.3 Novatechnika.com се задължава да разгледа и реагира на представените оплаквания в разумен срок и в съответствие със законовите изисквания.

Параграф 6: Онлайн Решаване на Спорове

6.1 В случай, че Клиентът не е удовлетворен от резултата от разглеждането на оплакването от страна на Novatechnika.com, има възможност да използва Онлайн Платформата за Разрешаване на Спорове (ОРС) на Европейската комисия.

6.2 Онлайн Платформата за Разрешаване на Спорове предоставя на потребителите възможност за извършване на онлайн жалби чрез уебсайта: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

6.3 Клиентът може да използва Онлайн Платформата за Разрешаване на Спорове за разглеждане на своя спор с Novatechnika.com, като следва процедурите и указанията, предоставени от ОРС.

С настоящите разпоредби Novatechnika.com цели да предостави на Клиента ефективен и законов механизъм за разрешаване на спорове, който взаимодейства с Онлайн Платформата за Разрешаване на Спорове, гарантирайки съответствие с европейските нормативни изисквания.

8. Защита на лични данни

Вашето подаване на лична информация през магазина се урежда от нашата Политика за поверителност. Вижте нашата Политика на поверителност тук.

9. Други

  • Операторът запазва правото си да изменя настоящите общи условия по свое усмотрение като във всеки един момент актуалните условия за ползване на Уебсайта ще бъдат публикувани на същия.
  • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.